„W stronę ucznia – programy rozwojowe szkół Powiatu Giżyckiego”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt w realizacji -  rozpoczęty w  05.01.2009

Zakończenie projektu   31.12.2010

Cele projektu:

- zmniejszenie dysproporcji  edukacyjnych pomiędzy  osiągnięciami uczniów szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących,

- zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z terenów wiejskich o niskich dochodach rodzin,

- zwiększenie ilości nowoczesnych materiałów dydaktycznych  w szkole dostępnych dla uczniów,

zapobieganie wykluczeniu społecznemu i wypadaniu z systemu edukacji.

 

Podejmowane w ramach projektu działania:

- organizacja zajęć wyrównywania wiedzy dla uczniów klas pierwszych zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji wskutek braków niezbędnych wiadomości i umiejętności powstałych w szkole podstawowej i gimnazjum,

- organizacja zajęć wyrównywania wiedzy dla uczniów klas programowo najwyższych w celu lepszego przygotowania do matury,

- organizacja zajęć pozalekcyjnych na rzecz uczniów  chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz  zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

- organizacja opieki psychologiczno-pedagogicznej – w szkołach zatrudniony  zostanie psycholog,

- organizacja pomocy materialnej na rzecz uczniów pochodzących z ubogich rodzin ze środowiska wiejskiego. Pokrycie kosztów pobytu ucznia w internacie,

- organizacja obozów integracyjnych dla uczniów klas pierwszych,

- doposażenie bibliotek szkolnych  w podręczniki i materiały do przedmiotów zawodowych.


 
 © Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu  w Giżycku