„Zrównoważony program energetyczny dla małych społeczności w regionach granicznych Litwy i Polski”

Zmniejszające się zasoby węgla, gazu i ropy naftowej, ograniczone zdolności przyjmowania przez środowisko naturalne zanieczyszczeń, stały się podstawą do podejmowania działań na rzecz zastąpienia paliw kopalnianych odnawialnymi źródłami energii do których zalicza się: energię słoneczną, wodną, wiatrową, geotermalną, pływów i fal morskich, energię cieplną oceanów oraz biomasę.

Biomasa pochodzenia roślinnego trzecie na świecie co do wielkości, naturalne źródło energii stanowi znaczący energetycznie substytut paliw kopalnianych, zwłaszcza węgla.

Mając na względzie bezpieczeństwo energetyczne, redukcję efektu cieplarnianego, kraje UE jako jedne z pierwszych podjęły działania w zakresie wykorzystania zasobów odnawialnych źródeł energii.

Przyjęte dokumenty i prognozy zakładają, że w tych krajach w 2010 roku ok. 12% energii pierwotnej wytwarzane będzie ze źródeł odnawialnych.

W powyższe działania wpisuje się „Zrównoważony program energetyczny dla małych społeczności w regionach granicznych Litwy i Polski”.

Projekt realizowany na Litwie i w Polsce przez Administrację Miasta Alytus, Centrum Kształcenia Zawodowego i Pracownię Efektywności Energetycznej w m. Alytus oraz Powiat Giżycki w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, który łączy w sobie Inicjatywę Wspólnot Europejskich INTERREG IIIA i Program TACIS, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest próba przetestowania dwóch dróg rozwiązania problemów energetycznych w małych społecznościach, poprzez:

1.   Zmniejszenie zużycia energii cieplnej stosowanej do ogrzewania budynków.

2.   Podjecie miejscowej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Założone cele zostaną osiągnięte dzięki realizacji następujących działań:

  1. Opracowanie audytów dla trzech budynków administrowanych przez samorząd m. Alytus.
  2. Utworzenie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku, Centrum Energii Odnawialnej, gdzie po wyremontowaniu pomieszczeń zostaną zainstalowane kolektory słoneczne i kocioł na biomasę w raz z rejestratorami danych i termometrami laserowymi.
  3. Zmodernizowanie Pracowni Sprawności Energetycznej w Alytus.
  4. Poprawienie sprawności energetycznej w dwóch budynkach użyteczności publicznej w Alytus.
  5. Zbadanie miejscowego rynku biomasy w okolicach Alytus.
  6. Założenie w gospodarstwie rolnym Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku doświadczalnej plantacji dla celów energetycznych, przeznaczonej na uprawę zbóż, wierzby krzewiastej oraz ślazowca pensylwańskiego. Z uzyskanej biomasy będą produkowane pelety spalane w kotle zainstalowanym w budynku administracyjnym gospodarstwa.
  7. Przeprowadzenie kampanii publicznej promującej podwyższanie sprawności energetycznej w budynkach w Alytus.

W Powiecie Giżyckim będącym partnerem finansowym realizację projektu powierzono Powiatowemu Zespołowi Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespołem Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.

Całkowity budżet projektu wynosi 157 520 euro z czego na działania w Powiecie Giżyckim przeznaczono 80 000 euro.

Opracował: Kazimierz Ambroziak


 
 © Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu  w Giżycku